Lög félagsins

Lög Lóðarfélagið Móhella 4, Kt. 691104-2810 sem samþykkt voru á aðalfundi 2. maí 2012

1. grein

Félagið heitir Lóðarfélagið Móhella 4 og fer með öll sameiginleg málefni allra eigenda fasteigna á lóðinni Móhellu 4 í Hafnafirði. Félagið starfar eftir ákvæðum laga nr. 26/1994 um fjöleignahús með þeim viðbótarákvæðum sem koma fram í eftirfarandi liðum.

Stjórn Lóðarfélagsins er ábyrgt fyrir rekstri sameigna, viðhaldi á mannvirkjum og lóð og því að ákveða og framfylgja öllu því, sem varðar lóð og séreignir á lóðinni, sem sett eru fram í 14. gr. þinglýsts leigusamnings um lóð dags.15.04.2004.

2. grein

 • Aðalfundur kýs formann stjórnar til eins árs í senn.
 • Aðalfundur kýs tvo aðra í stjórn, sbr. ákvæði í 2. gr. Stofnsamnings Lóðafélagsins og tvo menn til vara.
 • Hlutverk stjórnar er eftirfarandi:
  • Samskipti við bæjaryfirvöld ( Byggingarfulltrúa, Heilbrigðiseftirlit og. fl.), sem fulltrúi allra eigenda.
  • Almennan rekstur lóðarfélagsins svo sem rekstur sameignar, viðhald á mannvirkjum og lóð.
  • Aflestur af mælum, rafmagn og hita, greiðslu orkureikninga og annarra rekstrareikninga.
  • Innheimta félagsgjöld ( Húsgjöld ) frá hverjum eigenda vegna reksturs og viðhalds á sameign.

3. grein

Halda fullnægjandi bókhald um rekstur félagsins, skrá yfir eigendur allra eigna og boða til sameiginlegra funda. Hafa eftirlit með að kvöðum á lóð og séreign, sem fram kemur í 4. grein og leigusamningi við Hafnafjarðabæ sé framfylgt.

4. grein

Á lóðinni eru m.a. eftirfarandi kvaðir á séreignir og sameiginlegt útisvæði. Lóðarfélagið Móhella 4 er ábyrgt fyrir að kvöðum sé framfylgt og sér stjórn á hverjum tíma til þess, að svo sé.

a. Búseta eða atvinnustarfsemi er með öllu óheimil, hvort sem er tímabundin eða varanleg.
b. Öll geymsla utandyra er óheimil, á það við um bíla, gáma eða aðra hluti. Eigandi hverrar eignar ( geymslurýmis ) skal sjá um að umgengni sé greið í að minnst 4.5 m. fram við viðkomandi rými, eins og kveðið er á um í leigusamningi um lóðina. Verði brotið gegn þessu ákvæði ber stjórn að láta fjarlægja viðkomandi hluti án tafar á kostnað þess eiganda sem á í hlut.

c. Lóðarfélagið skal hafa eftirlit með olíugildrum á lóðinni og sjá um að allar gildrur verði     hreinsaðar a.m.k. einu sinni á ári og oftar ef þörf er.

d. Lausaganga hunda er óheimil

5. grein

Skyldur eiganda eru þessar helstar:

 1. Skylda til að vera aðili að Lóðarfélaginu og fara eftir löglegum ákvörðunum þess og virða þær.
 2. Skylda til að greiða hlutdeild í sameiginlegum kostnaði.
 3. Skylda til að taka eðlilegt og sanngjarnt tillit til annarra eigenda við hagnýtingu séreignar.
 4. Skylda til að virða rétt og hagsmuni annarra eigenda við hagnýtingu sameignarinnar.

6. grein

 • Aðalfund Lóðarfélagsins skal halda fljótlega eftir hver áramót, en eigi síðar en í júní hvert ár, en aðra fundi eftir þörfum að mati stjórnar
 • Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum varðandi lóð og mannvirki á lóðinni.
 • Sé fundur löglega boðaður ræður einfaldur meirihluti mættra fundarmanna um úrslit mála.
 • Hver eigandi hefur atkvæðisrétt miðað við hlutfall eignar hans á lóðinni, það er að segja eitt atkvæði fyrir hverja eign
 • Boða skal til aðalfundar með minnst 8 og mest 20 daga fyrirvara.
 • Fundarboð og dagsetningu skal auglýsa í dagblaði.
 • Fundurinn er lögmætur hversu fáir sem mæta , enda sé boðað til hans á lögmætan hátt.
 • Á aðalfundi skal stjórn gera grein fyrir rekstri lóðarfélagsins og leggja fram reikninga til samþykktar.
 • Að öðru leiti er dagskrá fundar samkvæmt ákvæðum laga um fjöleignarhús.